Powtórzone zapytanie ofertowe 1.4 POPW – Wzór na konkurencję

Z uwagi na stwierdzone braki formalne w jednym z załączników, podjęto decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 15.09.2016 i powtórzeniu postępowania. Dla zachowania równego traktowania wszystkich uczestników wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2016, zostaną zaproszeni do udziału w nowym postępowaniu.

Wobec powyższego, w dniu dzisiejszym FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ’’POLA’’ JAN KRZYSZCZAK  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I : Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Poniżej zostaje załączona pełna treść zapytania ofertowego, wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe z kompletem załączników (PDF)

Załącznik 1 wersja pomocnicza edytowalna (MS Word)

Załącznik 1A wersja pomocnicza edytowalna (MS Word)

Załącznik 2 wersja pomocnicza edytowalna (MS Word)

Załącznik 3 wersja pomocnicza edytowalna (MS Word)

logo_dotacje_ue